بازدید استاندار البرز از مراحل اجرای ایستگاه ماموت

جناب آقای دکتر عزیزالله شهبازی استاندار البرز روز یکشنبه 1400/07/11 از مراحل اجرای ایستگاه ماموت بازدید نمودند. ا...

ادامه مطلب

آغاز عملیات اجرایی احداث 100هزار واحد مسکونی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث یک صد هزار واحد مسکونی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی براساس تفاهم نامه وزارت راه و ...

ادامه مطلب

تعيين جانمايي نيروگاه شهيد رجايي بر اساس مخاطرات زمين- شناسي محدوده طرح

موقعيت قرارگيري ساختمان نيروگاه شهيد رجايي متاثر از عواملي متعددي شامل مسائل هيروليكي، تجهيراتي،
ژئوتكنيكي و . . . بوده كه در اين ميان عامل ژئوتكنيك محدوده طرح، نقش بسزائي در تعيين جانمايي و تاريخچه
ساخت آن داشته است. با توجه به وجود توده مستعد لغزش در دامنه مشرف بر ساختمان نيروگاه و همچنين رانشهاي
اتفاق افتاده در اين محدوده، احتمال ايجاد خطرات ناشي از زمين لغزش و ايجاد صدمات بر پروژه در زمان بهرهبرداري
دور از ذهن نخواهد بود. لذا در مرحله تعيين محل نيروگاه، بررسي اين موضوع از اهميت قابل ملاحظهاي برخوردار بود و
جانمايي را تحت تاثير خود قرار داد. در اين مقاله ابتدا تاريخچه و مخاطرات زمينشناسي طرح مورد بحث قرار گرفته و
در ادامه مراحل مختلف مطالعات ژئوتكنيك و ارزيابي پايداري شيب مشرف بر نيروگاه در كوتاه مدت و بلند مدت
توضيح داده شده است. در انتها نيز موقعيت بهينه بر اساس محدوديتهاي موجود و با نگاه ويژه به ايمنسازي ساختمان
نيروگاه در برابر رانش تعيين گرديد.

ادامه مطلب