پروژه ها

مقاوم سازی مدارس در تهران و خوزستان

انجام خدمات مهندسی مطالعات مقاوم سازی 25 درصد از مدارس منطقه 3، 12 مدرسه از مدارس منطقه 11، 14 مدرسه از مدارس منطقه 19 و مدارس بخش غرب خوزستان (اهواز) (8 قرارداد)

فهرست پروژه های عمومی

عنوان قرارداد تاریخ  ابلاغ كارفرما
انجام خدمات مطالعات مقاوم سازی 13 مدرسه از مدارس منطقه 3، آموزش و پرورش تهران 1381/12/28 سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور
انجام مطالعات، تهیه شناسنامه فنی و طرح مقاومسازی ده پل در مسیر بزرگراه شیخ فضل اله نوری تهران 1382/09/10 سازمان مشاوران فنی و مهندسی شهر تهران
مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای 12 مدرسه واقع در منطقه 11 آموزش و پرورش تهران 1383/02/26 سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور
بهسازي لرزه اي 9 مدرسه از مدارس منطقه 3 آموزش و پرورش (مرحله دوم) 1383/04/02 سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور
بهسازي لرزه اي 14 ساختمان از مدارس منطقه 19 آموزش و پرورش 1383/11/27 سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور
بهسازي لرزه اي 11 مدرسه از مدارس منطقه 11 آموزش و پرورش (مرحله دوم) 1384/11/01 سازمان نوسازی مدارس کشور
بهسازي لرزه اي 13مدرسه از مدارس منطقه 19 آموزش و پرورش (مرحله دوم) 1384/11/01 سازمان نوسازی مدارس کشور
بهسازی 3 باب مدرسه از مدارس واقع در منطقه 3 آموزش  و پرورش 1385/04/20 سازمان نوسازی مدارس کشور
مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه ای و مرحله دوم بهسازی مدارس بخش غرب خوزستان (اهواز) 1386/11/28 نوسازی مدارس استان خوزستان