پروژه ها

مقاوم سازی مدارس در تهران و خوزستان

انجام خدمات مهندسی مطالعات مقاوم سازی ۲۵ درصد از مدارس منطقه ۳، ۱۲ مدرسه از مدارس منطقه ۱۱، ۱۴ مدرسه از مدارس منطقه ۱۹ و مدارس بخش غرب خوزستان (اهواز) (۸ قرارداد)

عنوان قرارداد تاریخ  ابلاغ كارفرما
انجام خدمات مطالعات مقاوم سازی ۱۳ مدرسه از مدارس منطقه ۳، آموزش و پرورش تهران ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور
انجام مطالعات، تهیه شناسنامه فنی و طرح مقاومسازی ده پل در مسیر بزرگراه شیخ فضل اله نوری تهران ۱۳۸۲/۰۹/۱۰ سازمان مشاوران فنی و مهندسی شهر تهران
مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای ۱۲ مدرسه واقع در منطقه ۱۱ آموزش و پرورش تهران ۱۳۸۳/۰۲/۲۶ سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور
بهسازي لرزه اي ۹ مدرسه از مدارس منطقه ۳ آموزش و پرورش (مرحله دوم) ۱۳۸۳/۰۴/۰۲ سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور
بهسازي لرزه اي ۱۴ ساختمان از مدارس منطقه ۱۹ آموزش و پرورش ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور
بهسازي لرزه اي ۱۱ مدرسه از مدارس منطقه ۱۱ آموزش و پرورش (مرحله دوم) ۱۳۸۴/۱۱/۰۱ سازمان نوسازی مدارس کشور
بهسازي لرزه اي ۱۳مدرسه از مدارس منطقه ۱۹ آموزش و پرورش (مرحله دوم) ۱۳۸۴/۱۱/۰۱ سازمان نوسازی مدارس کشور
بهسازی ۳ باب مدرسه از مدارس واقع در منطقه ۳ آموزش  و پرورش ۱۳۸۵/۰۴/۲۰ سازمان نوسازی مدارس کشور
مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه ای و مرحله دوم بهسازی مدارس بخش غرب خوزستان (اهواز) ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ نوسازی مدارس استان خوزستان

فایل PDF کاتالوگ پروژه ها