آغاز عملیات اجرایی احداث 100هزار واحد مسکونی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث یک صد هزار واحد مسکونی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی براساس تفاهم نامه وزارت راه و ...

ادامه مطلب

تعيين جانمايي نيروگاه شهيد رجايي بر اساس مخاطرات زمين- شناسي محدوده طرح

موقعيت قرارگيري ساختمان نيروگاه شهيد رجايي متاثر از عواملي متعددي شامل مسائل هيروليكي، تجهيراتي،
ژئوتكنيكي و . . . بوده كه در اين ميان عامل ژئوتكنيك محدوده طرح، نقش بسزائي در تعيين جانمايي و تاريخچه
ساخت آن داشته است. با توجه به وجود توده مستعد لغزش در دامنه مشرف بر ساختمان نيروگاه و همچنين رانشهاي
اتفاق افتاده در اين محدوده، احتمال ايجاد خطرات ناشي از زمين لغزش و ايجاد صدمات بر پروژه در زمان بهرهبرداري
دور از ذهن نخواهد بود. لذا در مرحله تعيين محل نيروگاه، بررسي اين موضوع از اهميت قابل ملاحظهاي برخوردار بود و
جانمايي را تحت تاثير خود قرار داد. در اين مقاله ابتدا تاريخچه و مخاطرات زمينشناسي طرح مورد بحث قرار گرفته و
در ادامه مراحل مختلف مطالعات ژئوتكنيك و ارزيابي پايداري شيب مشرف بر نيروگاه در كوتاه مدت و بلند مدت
توضيح داده شده است. در انتها نيز موقعيت بهينه بر اساس محدوديتهاي موجود و با نگاه ويژه به ايمنسازي ساختمان
نيروگاه در برابر رانش تعيين گرديد.

ادامه مطلب