قطار شهری شیراز ایستگاه های احسان و گل سرخ

انجام مطالعات مراحل اول و دوم ایستگاه های شماره ۱ (گلسرخ) شماره ۲۱ (احسان) و توقفگاه احسان (دو قرارداد) و انجام خدمات مهندسی مرحله سوم در ارتباط با ساخت ایستگاه های احسان و گلسرخ و توقفگاه احسان، خدمات طراحی و مرحله سوم خرید کابل ضدحریق و دودزا جهت پروژه توقفگاه احسان ـ ایستگاه های احسان و شریعتی و همچنین خرید حمل، نصب و تست و راه اندازی کلیه آسانسورها و پله برقی های خط یک قطار شهری شیراز (سه قرارداد)

توضیحات پروژه

  • انجام مطالعات مراحل اول و دوم ایستگاه های شماره ۱ (گلسرخ) شماره ۲۱ (احسان) و توقفگاه احسان (دو قرارداد) و انجام خدمات مهندسی مرحله سوم در ارتباط با ساخت ایستگاه¬های احسان و گلسرخ و توقفگاه احسان، خدمات طراحی و مرحله سوم خرید کابل ضدحریق و دودزا جهت پروژه توقفگاه احسان ـ ایستگاه¬های احسان و شریعتی و همچنین خرید حمل، نصب و تست و راه¬اندازی کلیه آسانسورها و پله¬برقی¬های خط یک قطار شهری شیراز (سه قرارداد)
  • توضیحات پروژه
  • شبکه و خط یک قطار شهری شیراز با طول مسیر حدود ۲۴.۵ کیلومتر و ۲۰ ایستگاه بعد از خطوط قطار شهری تهران دومین مرتبه را دارا می­باشد.
  • انجام مطالعات طراحی دو ایستگاه ابتدایی و انتهایی این خط همچنین توقفگاه انتهایی خط به این مهندسان مشاور واگذار گردیده است.
  • شرح تفصیلی کارهای انجام شده در مرحله مطالعات:
  • اطلاعات پایه پروژه جمع­ آوری گردید و نقطه نظرات کارفرما دریافت شد و خدمات پروژه به شرح ذیل انجام و اسناد مناقصه تهیه گردید:
  • مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم ایستگاه گلسرخ به متراژ تقریبی ۷۰۰۰ مترمربع نوع ایستگاه نیمه عمیق

ایستگاه مترو دستغیب ( گل سرخ ) شیراز نخستین ایستگاه خط یک مترو این کلانشهر است. این ایستگاه از نوع عمیق و جزیره ای بوده و در نزدیکی فرودگاه شیراز قرار دارد. این ایستگاه از سال ۱۳۹۷ افتتاح شده و در حال استفاده توسط مردم شیراز می باشد.

  • مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم ایستگاه احسان به متراژ تقریبی ۴۳۰۰ مترمربع نوع ایستگاه کم عمق

ایستگاه مترو احسان ایستگاه انتهایی( بیستم) خط یک قطارشهری کلانشهر شیراز می باشد که در کنار پل احسان قرار گرفته است. این ایستگاه از نوع نیمه عمیق بوده و دارای دو دسترسی اصلی از دو سمت بلوار معالی آباد و یک دسترسی فرعی از سمت پل احسان به توقف‌گاه فرعی می‌باشد. این ایستگاه از سال ۱۳۹۳ افتتاح شده و در حال استفاده توسط مردم شیراز می باشد.

  • مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم توقفگاه احسان به متراژ تقریبی ۳۱۰۰۰ مترمربع

توقفگاه احسان به عنوان توقفگاه انتهایی خط ۱ مترو شیراز شامل چهار خط توقف و دو خط بازدید روزانه قطار می باشد این توقفگاه به عنوان اولین توقفگاه زیرزمینی مترو در کشور طراحی و ساخته شده است که علاوه بر طبقه توقفگاه قطار شامل سه طبقه پارکینگ برای استفاده مسافرین مترو خط یک شیراز می باشد. این توقفگاه در سال ۱۳۹۳ افتتاح شده در در خط ۱ مترو شیراز می باشد.

باتوجه به انجام مطالعات دو ایستگاه گلسرخ و احسان و توقفگاه احسان خدمات مرحله سوم نیز به این مشاور واگذار گردید. در روند پیشرفت پروژه انجام خدمات طراحی و مرحله سوم خرید کابل ضدحریق و دودزا جهت پروژه توقفگاه و نظارت بر خرید، حمل و نصب کلیه آسانسورها و پله­ برقی­های خط یک نیز به این مشاور واگذار گردید.

شرح تفصیلی کارهای انجام شده در این مرحله:

۱- انجام خدمات مرحله سوم (نظارت کارگاهی و عالیه) در ارتباط با ایستگاه­های گلسرخ، احسان و توقفگاه احسان، حدود ۲۰۷.۰۰۰ مترمکعب عملیات خاکبرداری ۸۳.۳۰۰ مترمکعب عملیات بتن­ ریزی، ۵۶۱۵ تن عملیات آرماتوربندی و ۱۱۳.۴۰۰ مترمربع عملیات قالب­بندی فلزی نمایان و کلیه عملیات نازک کاری

۲- اسناد مناقصه خرید کابل ضد حریق و دودزا جهت پروژه توقفگاه انتهای احسان ایستگاه احسان و شریعتی تهیه گردید. مناقصه برگزار شد پس از انتخاب پیمانکار خدمات نظارت انجام گردید.

۳- اسناد مناقصه خرید، حمل، نصب، تست و راه­ اندازی ۱۶ دستگاه آسانسور و ۲۴ دستگاه پله­ برقی تهیه و مناقصه برگزار گردید. این مشاور در ادامه خدمات نظارت کارگاهی را جهت نظارت بر حسن انجام موارد فوق ارایه نمود.

کارفرما

سازمان قطار شهری شیراز

تصاویر