عنوان پروژه

مطالعات مرحله اول و دوم طراحی سیویل و متروسیستم دپو پارکینگ در شهرهای جدید گلبهار ـ بهارستان، فولاد شهر و مجلسی

توضیحات پروژه

خدمات مشاوره مدیریت، راهبری و نظارت بر امور برنامه ریزی، طراحی، اجرا و بهره برداری شبکه و سیستم حمل و نقل ریلی، زمینی و ترافیک شهرهای جدید کشور که  اهم رئوس اصلی آن به شرح ذیل می باشد:

شهرهای جدید معمولاً با هدف جلوگیری از گسترش بی رویه شهرهای بزرگ و جذب سرریز جمعیت آنها و نیز جلب مهاجرین احتمالی به عنوان موج گیر تأسیس می شوند. در شهرهای جدید فاصله بسیار بیشتر از شهرک با شهر اصلی است و معمولاً خارج از نفوذ شهر هستند. موضوع شهرهای جدید در ایران در حال حاضر یکی از سیاست های اصلی وزارت مسکن در کنار بهسازی و احیای بافت قدیم شهرها به خصوص شهرهای بزرگ و توسعه بیرونی (فیزیکی) شهرهای موجود می باشد که محل بحث بسیاری از کارشناسان اقتصادی، جامعه شناسی، معماران و شهرسازان و… می باشد.

امروزه بیش از ۲۰ شهر جدید ساخته شده یا در حال ساخت می‌باشند که اکثراً طراف کلان‌شهرها مانند تهران، شیراز، اصفهان و تبریز قرار گرفته‌اند. آمار نشان می‌دهد در پی جهش قیمت مسکن در کلانشهرها، تقاضای سکونت در شهرهای جدید اطراف آنها به میزان دو برابر میانگین ۲۳ ساله افزایش یافته‌است. شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید مسئول ایجاد شهرهای جدید در ایران است.

اهداف کمی و کیفی طرح

 • افزایش جذابیت شهرهای جدید و تسریع به ثمر نشستن اهداف مسکن مهر
 • صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش تصادفات و افزایش ایمنی
 • کاهش آلاینده ها و حفظ محیط زیست
 • افزایش سطح سرویس و ایمنی حمل و نقل، پرهیز از احداث جاده های جدید و تقبل هزینه نگهداری
 • بهبود وضعیت عبور مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی نسبت به کل سفرهای درون شهری

انجام خدمات مشاوره مدیریت، راهبری و نظارت بر امور برنامه ریزی، طراحی، اجرا و بهره برداری شبکه و سیستم حمل و نقل ریلی، زمینی و ترافیک شهرهای جدید کشور به این مهندسان مشاور ابلاغ گردید، این خدمات در برگیرنده کلیه سیستم های حمل و نقل و ترافیک از جمله قطار حومه ای اتصال شهرهای جدید به شهرهای مادر می باشد.

شهرهای جدید

·         هشتگرد ·         پرند ·         پردیس ·         اندیشه
·         بهارستان ·         فولادشهر ·         مجلسی ·         سهند
·         بینالود ·         گلبهار ·         شیرین شهر ·         رامین
·         رامشار ·         تیس ·         ایوانکی ·         صدرا
·         امیرکبیر(مهاجران) ·         علوی ·         عالیشهر ·         برخوار
·         پارس ·         سیراف ·         تابناک ·         کوشک
·         مکران ·         امیرکبیر ·         سمنگان ·         حوراء
·         آبیدر ·         شهریار ·         خوارزمی ·         آبیدر

حوزه فعالیت های مشارکت:

 • حمل و نقل زمینی و ریلی ، ترافیک درون شهری و برون شهری شهرهای جدید
 • بررسی و آسیب شناسی وضعیت حمل و نقل زمینی و ریلی ، ترافیک شهرهای جدید کشور و ارائه پیشنهادات و همچنین عناوین پروژه های مورد نیاز
 • طرح انجام قطار حومه ای شهرهای جدید کشور
 • انجام مطالعات موضعی و موضوعی ترافیکی

رئوس کلی شرح خدمات مشارکت:

 • خدمات بودجه، هماهنگی، برنامه ريزي و کنترل پروژه
 • خدمات کنترل طراحی، تدارک، اجرا و بهره برداری
 • امور حقوقی و قراردادی

مقدمه و معرفی خط ریلی مشهد-گلبهار

شهرهاي جديد به عنوان يكي از عوامل و راهكارهاي مؤثر در ساماندهي و نظام اسكان جمعيت در كشور مي­باشد. شهر جديد گلبهار در ۳۵ كيلومتری شمال غربي شهر مشهد بعنوان یکی از شهرهای اقماری این شهر در محور مشهد – قوچان که از جنوب به سلسله جبال کوههای بینالود و از شمال به رشته کوههای هزار مسجد و کشف رود منتهی می­شود، و همجوار با شهرستان چناران و شهر گلمکان در همين راستا با اهداف ذيل ايجاد گرديده است:

 • ايجاد مركزيتي به منظور جذب و اسكان سرريز جمعيت شهر مشهد
 • ايجاد مراكز آموزش عالي، خدمات رفاهي و اجتماعي
 • ایجاد مراکز عالی خدمات و كارگاه­هاي تخصصي شهري
 • جلوگيري از تخريب و كمك به اعاده و بهبود اكوسيستم طبيعي منطقه
 • ایجاد فرصت های شغلی مناسب در ارتباط با رفع نیازهای جمعیت ساکن
 • مطالعات شهر جدید گلبهار در اجرای سیاست ایجاد مراکز اقماری اسکان جمعیت برای شهرهای بزرگ کشور از سال ۱۳۶۶ در دستور کار قرار گرفته است.براین اساس طرح جامع گلبهار در سال۱۳۷۲ در۴فاز و با سطح محدوده حدود ۵۰۰۰ هکتار مصوب گردیده است.

در حال حاضر با افزایش جمعيت و گسترش شهرنشيني و در نتيجه تأسیس شهرهاي جديد، لزوم توسعه سيستم­هاي حمل و نقل امري ضروري بوده كه بدون سرمايه گذاري بر روي آنها اين امر امكان پذير نمي‌باشد.

در بين سيستم هاي حمل و نقل شهري براي حمل مسافر، سيستم هاي ريلي با توجه به خصوصيات، ويژگي ها و امتيازاتي كه دارند از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشند بنابراین به عنوان سيستمي مناسب برای شهر جدید گلبهار مطرح گردیده است.

طرح احداث قطار برقی مشهد به گلبهار در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دارای ردیف گردید که پس از فعال شدن موافقتنامه شماره ۴۰۹۰۳۲۱۶ مطالعات و اجرای مسیر مصوب به طول ۴۶ کیلومتر شروع گردیده است. این مسیر از انتهای خط یک مترو مشهد ( ایستگاه وکیل اباد ) آغاز شده و پس از عبور از اراضی گلبهار  در ادامه به شهر چناران می رسد .

شهر جدید مجلسی

ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ۲۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ۷۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و در ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺮوﺟﻦ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل ۱۳۶۸ و ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﮑﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻨﺒﯽ و ﺟﺬب ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎدل در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻔﻬﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺨﺮﯾﺐ زﻣﯿﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﻃﺮحرﯾﺰي و اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ. درﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺷﻬﺮي و ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﺻﻔﻬﺎن و اﯾﺮان اﻫﺪاف ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي اﻫﺪاف رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﺟﺬب ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺎدر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻮق ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﺲ ازﻃﺮحرﯾﺰي و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮحﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ، ﻫﺴﺘﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ )ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح آﻣﺎدهﺳﺎزي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﮏ( ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز و ﺟﺬب ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮد. ﭘﺲ از آن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻄﻮط ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻠﯽ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ، ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ- واﺣﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ، ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ درﺳﺎل ۱۳۸۳ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ، ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪﺷﺪن ﻃﺮح ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ، اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:

 1. ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
 2. اﻣﮑﺎن ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺟﺎري ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺻﻮرت اﺳﮑﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺣﺬف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﯾﺎب و ذﻫﺎب
 3. اﺟﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﺷﻬﺮ
 4. دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دو ﻣﺤﻮر ﺧﻂ رﯾﻠﯽ ﺣﻮﻣﻪاي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮي اﺻﻔﻬﺎن
 5. ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﮐﻨﺎرﮔﺬر ﻏﺮب اﺻﻔﻬﺎن و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ آزادراﻫﯽ ﮐﺸﻮر

اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺣﻤﻞو ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪاي اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮي اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮي اﻧﺠﺎم و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺧﻂ ﯾﮏ آن در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﺧﻂ اﺻﻔﻬﺎن-ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن در اداﻣﻪ آن در دﺳﺖ اﺣﺪاث اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ، در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮوي ﺷﻬﺮي، ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻃﺮاف، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺣﻮﻣﻪاي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﺣﺪاث اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻃﺮاف را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻄﺎر ﺣﻮﻣﻪاي ﻣﺠﻠﺴﯽ-ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

معرفی خط ریلی اصفهان مجلسی

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﻄﺎر ﺑﺮﻗﯽ ﺟﻨﻮب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮي اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه صنعتی اصفهان در  سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ انجام و در تاریخ ۸/۸/۱۳۸۶ به تصویب شورای عالی ترافیک کشور رسیده است  ( بند ۳ شصت و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگ ترافیک شهر های کشور)

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻗﻄﺎر ﺣﻮﻣﻪاي ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن-ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل ۱۳۸۶ ﺗﺎ ۱۳۸۸ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل ۱۳۹۷، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﺷﺮﮐﺖ راهآﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺸﻢ، اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﺣﻮﻣﻪاي ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﺷﺮﮐﺖ راه آﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺪاث ﮔﺮدد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻃﺮح ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﺣﻮﻣﻪاي اﻧﺠﺎم و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۸ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺎر ﺣﻮﻣﻪاي ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل ۵۲ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ۷ اﯾﺴﺘﮕﺎه  و در ۳ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻗﻄﻌﻪ اول از ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺗﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ (ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۰۰۰+۰ ﺗﺎ ۰۰۰+۱۰)

ﻗﻄﻌﻪ دوم از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺪان دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺎرﮐﻪ (ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۰۰۰+۱۰ ﺗﺎ ۰۰۰+۲۷)

ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻮم از ﻣﯿﺪان دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن (ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۰۰۰+۲۷ ﺗﺎ ۰۰۰+۵۲)

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﻄﻌﻪ اول و دوم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻄﻌﻪ اول ﭘﺮوژه در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎري آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﻄﺎر ﺣﻮﻣﻪاي ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻔﺮﻫﺎي روزاﻧﻪ ۱۴،۰۰۰ ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ را دارد ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع دو ﺷﯿﻔﺖ در ﺣﺪود ۲۰،۰۰ ﺳﻔﺮ روزاﻧﻪ از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺟﺬب اﯾﻦ ﺧﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺪاث اﯾﻦ ﺧﻂ رﯾﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ، ﻣﺒﺎرﮐﻪ، زﯾﺒﺎﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن، ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن، ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻧﺴﻮز، ﭘﻠﯽاﮐﺮﯾﻞ و ….(ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺗﺠﺎري و … ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮﺳﺎزي و اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ ﻗﻄﻌﻪ اول اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ۱۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺮآورد ۲۳۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

شهر جدید بهارستان

شهرجديد بهارستان در فاصله ۱۵كيلومتري جنوب اصفهان و در محورشرقي جاده اصفهان – شيراز قرارگرفته است. از طرفي در دامنه كوه­هاي لاشتر و رشته كوه­هاي كم ارتفاع و زيبایي به نام ميانكوه و از طرفي ديگر به دشت سرسبز زاينده رود با برخورداري از موقعيت جغرافيائي مناسب و جاذبه محيطي مطلوب به چشم اندازي زيبا قرارگرفته است. طبيعت زيباي بهارستان شيب ملايم زمين و نزديكي آن به اصفهان موجب شده كه اين شهر از شهرهاي مشابه جلوتر و اراضي آن از نظر توسعه فيزيكي از امكانات مطلوبي برخوردار باشد. اين طرح منطقه اي بلند مدت در وسعتي برابر ۳۰۰۰ هكتار و اسكان ۳۲۰۰۰۰ نفر پيش بيني شده است. موقعيت جغرافيايي بسيار مناسب، طبيعت زيبا، شيب ملايم زمين، نزديكي اين شهر به اصفهان، امكانات توسعه فيزيكي و پيشرفت هاي عمراني سال هاي اخير، توجه سرمايه گذاران را به شهر بهارستان جلب كرده است. بهارستان اولين شهر جديد پس از انقلاب اسلامي است كه همچنان به عنوان يكي از موفق ترين پروژه هاي بزرگ مسكوني و يك از بزرگترين شهر هاي جديد كشور همچون نگيني زيبا مي درخشد.

الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی یکی از الگوهای توسعه شهری است که بر محوریت حمل و نقل عمومی استوار است.  امروزه این رویکرد در بسياری از شهرها، در سراسر جهان مورد استفاده قرار می­گيرد. توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی با محوریت سيستم ریلی نمونه­ای مناسب از چنين توسعه­ای است  در مجموعه شهری اصفهان نيز طی ساليان گذشته مطالعات قطارهای شهری و حومه شهری انجام و هم اکنون خط یک آن در شهر اصفهان در حال بهره برداری است. آنچه مسلم است، در شهرهای بزرگ، علاوه بر خطوط متروی شهری، برای تامين ارتباط شهرهای اطراف، نياز به خطوط حومه­ای می­باشد. با احداث این خطوط می­توان شهرهای اطراف را به نحو مناسبی به شهرهای بزرگ متصل کرد و نيازهای ساکنين آنها را تامين کرد.

معرفی خط ریلی  اصفهان- بهارستان

شهر جدید بهارستان با هدف جذب سرریز جمعيتی شهر بزرگ اصفهان احداث شده و به منظور تسهيل تردد و ترغيب به سکونت در این شهر، خط ریلی برای آن در نظر گرفته شده است.

انجام مطالعات توجیهی طرح قطار برقی بهارستان در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و تراقیک کشور مورخ ۱۷/۵/۸۴ به تصویب رسیده است. پروژه قطار مسافری اصفهان- شهر جدید بهارستان از ایستگاه صفه (امتداد خط یک متروی اصفهان) شروع میشود و عمدتاً در کنار بزرگراه وحيد دستجردی و خط راه آهن سیلو به سمت شهر جدید بهارستان طی مسير می نماید. طول این مسير ۱۵ کيلومتر بوده که ۵/۱۰ کیلومتر آن به صورت گالری و ۵/۴ کیلومتر بر روی سطح زمین اجرا گردیده است. در طول مسير در کيلومترهای ۵۰۰+۳ دارای یک ایستگاه برای سپاهان شهر و در کیلومتر ۷۵۰+۴ نیز دارای یک ایستگاه برای راه آهن می باشد ابتدای خط نيز ایستگاه صفه امتداد خط یک متروی اصفهان قرار گرفته است انتهای خط نيز در بهارستان در کیلومتر ۱۰۰+۱۴ واقع شده است.امکان تبادل مسافر خط راه آهن حومه ای مجلسی-اصفهان  با خط بهارستان در شهر جدید بهارستان و ایستگاه راه آهن پیش بینی شده است.

قطار برقی شهر جدید بهارستان علاوه بر جابجایی مسافرین شهر جدید قابلیت جذب مسافرین راه آهن سراسری، مرکز تجاری سیتی سنتر (یکی از بزرگترین مراکز تجاری منطقه) و همچنین سپاهان­شهر با جمعیت کنونی ۷۰ هزار نفر را خواهد داشت که تاثیر به سزایی در کاهش ترافیک بزرگراه وحید دستجری و بزرگراه خلیج فارس را خواهد داشت.

معرفی خط ریلی البرز – هشتگرد

شهر جديد هشتگرد براي رسيدن به توسعه پايدار شهري نيازمند اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني است و اجراي قطار برقي گلشهر – هشتگرد مي تواند يک تحول اساسي برای توسعه شهري و ايجاد فضاي مناسب جهت رونق اقتصادي محسوب گردد. در این راستا مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر هشتگرد انجام شد و پس از اعلام نیاز به سيستم حمل و نقل ريلي، مطالعات طرح مسیر قطار برقی گلشهر –هشتگرد توسط دانشگاه صنعتی اصفهان از سال ۱۳۸۰ آغاز و در سال ۱۳۸۲ در شورای عالی ترافیک به تصویب رسید.

پس از آن طراحی ابنیه مورد نیاز مسیر طی قراردادی مابین شرکت عمران شهر جدید هشتگرد و مهندسین مشاور هراز راه در سال ۱۳۸۴  منعقد گردید و عملیات اصلی اجرای مسیر از سال ۱۳۸۷ با انعقاد قرارداد با شرکت ساختمانی نیمرخ آغاز گردید. و از سال ۱۳۹۱ با ایجاد یک مدیریت یکپارچه در حوزه پیمانکار در قالب برگزاری مناقصه اجرای خط به گروه مهندسی سپاسد واگذار گردید.

قطار برقی شهر جدید هشتگرد، توسعه خط ۵ متروی تهران(صادقیه- گلشهر کرج) است که از کیلومتر ۶۵۵+۳۹ در گلشهر شروع و تا کیلومتر ۴۷۵+۶۵ در جنوب شهر جدید هشتگرد به طول ۲۵.۸۲ کیلومتر به صورت دو خطه ادامه دارد. مسیر قطار برقی در حاشیه ضلع شمال آزاد راه کرج قزوین به صورت همسطح پیش بینی شده  و مشتمل بر ۳ گالری به طول مجموع ۴.۸ کیلومتر و حدوداً ۱۷ دهنه پل و ۶۰ آبرو  می باشد.

یکی از دلایل اصلی احداث قطار برقی در شهر جدید هشتگرد اتصال شهر جدید هشتگرد به شهر مادر (کرج) می باشد تا ازین طریق باعث اشتیاق برای سکونت در شهر جدید شود و از بار ترافیکی در آزاد راه کرج قزوین بکاهد. از دلایل دیگر می توان به کاهش هزینه سوخت و کاهش آلایندگی اشاره کرد.

معرفی ایستگاه ماموت- هشتگرد

ایستگاه متروی ماموت در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری از شهر جدید هشتگرد و در بخش در دست توسعه به لحاظ کاربری و جمعیت و در مجاورت مجموعه صنعتی ماموت، مجموعه آرد ستاره و تعداد بسیار کمی کاربری صنعتی، خدماتی و مسکونی در بخش جنوبی، واقع شده است. آمار مسافرین ایستگاه مطابق با آمار دریافتی از مجموعه کارفرمایی ۵۰۰۰ نفر در مدت زمان ۱۵ دقیقه یا ۲ هدوی می باشد.

در زمان احداث مسیر پروژه، بخش هایی نظیر؛ دو سکوی کناری به طول ۳۰۰ متر و به عرض ۵ متر در مسیر با قوس با شعاع حدود ۲۷۰۰ متر و شیب طولی ۰.۲۵ درصد، دو گالری زیرگذر هرکدام به عرض حدود ۵/۶ متر و زمین استملاک شده به مساحت حدود ۴۰۰۰ متر مربع جهت احداث ایستگاه پیشبینی گردیده بود. سکوی احداث شده در محدوده مابین کیلومتراژ ۵۶+۶۳۲ و ۵۶+۹۴۲ مسیر واقع گردیده و تراز TOR در مرکز سکوی ایستگاه ۱۳۶۵.۱۲ می باشد. وجود دو آبروی قدیمی و خط برق فشار قوی در محدوده احداث ایستگاه نیز از سایر ویژگی های آن می باشند.

در طرح معماری تائید شده ایستگاه، ورودی اصلی مجموعه از سمت مجموعه صنعتی ماموت و در تقاطع مسیرهای دسترسی شمالی-جنوبی و شرقی-غربی موجود در این بخش درنظر گرفته شده است که از محوطه با رمپ و پله به داخل ساختمان هدایت شده و پس از تهیه بلیت از گیشه یا دستگاه های اتوماتیک و عبور از ۱۸ گیت کنترلی در نظر گرفته شده در دو بخش مجزا، توسط دو مجموعه پله برای هر سکو که مجموعا مشتمل بر ۴ پله برقی، ۴ پله ثابت هرکدام به عرض ۲۴۰ سانتیمتر و ۴ عدد آسانسور که ظرفیت هرکدام ۱۳ نفر می باشد به دو سکوی مسافری ایستگاه دسترسی می یابند. ایستگاه علاوه بر فضاهای اداری-ستادی و تاسیساتی-تجهیزاتی، دارای امکانات خدماتی نظیر نمازخانه، سرویس های بهداشتی، کمک های اولیه فضای توسعه خدماتی نظیر تجاری و تجهیزات رفاهی مانند دستگاه های فروش تنقلات، آبسردکن و … می باشد. به منظور رفاه مسافرین ایستگاه، علاوه بر فراهم نمودن شرایط مطلوب در فضای سالن فروش بلیت، تمام سطح سکوهای ایستگاه نیز توسط سایه بان پوشش داده شده است. کلیه اقدامات لازم برای رعایت حال معلولین در ایستگاه و همچنین مسائل ایمنی نظیر سیستم های ایمنی و پله های فرار در نظر گرفته شده است.

معرفی خط ﻗﻄــﺎر ﺣﻮﻣــﻪ‌اي تهران پردیس

ﭘــﺮوژه اﺗﺼــﺎل رﯾﻠﯽ ﺗﻬﺮان ﺑـﻪ ﭘـﺮدﯾﺲ از ﻣﺤـﺪوده ﺷـﺮﻗﯽ ﺗﻬـﺮان در ﮐﻨﺎر ﺗﻘـﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔـﺮاه ﯾﺎﺳـﯿﻨﯽ ﺑـﺎ ﺑﺰرﮔـﺮاه زﯾـﻦ‌اﻟـﺪﯾﻦ و در ﻣﺠــﺎورت ﭘﺎﯾﺎﻧــﻪ ﺟﺪﯾــﺪ اﺗﻮﺑﻮﺳــﺮاﻧﯽ ﺷــﺮق ﺗﻬــﺮان ﺑــﺎ در ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮﻓﺘﻦ اﯾﺴــﺘﮕﺎه ﺗﺒــﺎدﻟﯽ ﺑــﺎ ﺧــﻂ ۲ ﻣﺘــﺮوي ﺗﻬــﺮان آﻏــﺎز ﺷــﺪه و ﺑــﺎ ﻃــﻮﻟﯽ در ﺣــﺪود ۲۰ ﮐﯿﻠــﻮﻣﺘﺮ در ﻣﺤــﺪوده ﮐﺮﯾــﺪور ﺷــﺮﻗﯽ- ﻏﺮﺑــﯽ و در ﻣﺠــﺎورت آزادراه ﺗﻬﺮان – ﭘﺮدﯾﺲ و ﺟﺎده ﻗـﺪﯾﻢ اداﻣـﻪ ﻣـﯽ‌ﯾﺎﺑـﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ‌اي ﮐـﻪ از ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﺷـﻤﺎﻟﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺷــﺪه ﻣﺤــﯿﻂ زﯾﺴــﺖ ﺧﺠﯿــﺮ و از ﻧﺎﺣﯿــﻪ ﺟﻨــﻮﺑﯽ ﺑــﻪ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﻧﻈــﺎﻣﯽ ﭘــﺎرﭼﯿﻦ ﻣﺤــﺪود ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﮐﺮﯾــﺪور ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺲ از ﺧـﺮوج از ﻣﺤـﺪوده ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﺑﺼـﻮرت زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ ﺗـﺎ ﻣﺤـﺪوده رودﺧﺎﻧـﻪ ﺟـﺎﺟﺮود اداﻣـﻪ ﭘﯿـﺪا ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮاز ﻣﺴﯿﺮ در اﯾـﻦ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺎﭼـﺎر ﺑـﺎ اﺣـﺪاث ﭘـﻞ‌ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ارﺗﻔـﺎع و ﻃـﻮل زﯾـﺎد از روي رودﺧﺎﻧــﻪ ﺟــﺎﺟﺮود ﻋﺒــﻮر ﺧﻮاﻫــﺪ ﻧﻤــﻮد و ﺗــﺎ ﻣﺤــﺪوده اﯾﺴــﺘﮕﺎه ﺷــﻬﺮ ﺟﺪﯾــﺪ ﭘــﺮدﯾﺲ ﻣﺠــﺪدا ﺑﺼــﻮرت زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺎ اﺣـﺪاث ﺗﻮﻧـﻞ اداﻣـﻪ ﭘﯿـﺪا ﺧﻮاﻫـﺪ کرد و اﻧﺘﻬـﺎي ﺷـﻬﺮ ﺟﺪﯾـﺪ ﭘـﺮدﯾﺲ و اﯾﺴـﺘﮕﺎه اﻧﺘﻬـﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻓـﺎز ۳ و ۴ ﭘـﺮدﯾﺲ اداﻣـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷﺖ (ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﻃـﻮل ﻣـﺎزاد ﺑـﺮ ۲۰ ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ ﺑـﺮاي سال‌های آﺗـﯽ و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ). پروژه قطار برقی (مترو) تهران پردیس شامل دو قطعه تونل طویل و یک پل عریض و محدوده کند و پوش به طول مجموع ۲۴.۷ کیلومتر می‌باشد. این خط از ایستگاه تبادلی تهران واقع در پایانه شرق جدید آغاز شده و با داشتن دو ایستگاه در شهر جدید پردیس، به این شهر می‌رسد.

صدرا

شهر جدید صدرا یکی از شهرهای جدید استان فارس است. که در فاصله ۱۸ کیلومتری شمال غربی شهر شیراز قرار دارد. مطالعات و طراحی شهر جدید صدرا در ابتدای سال ۱۳۶۸ آغاز گردید. این مطالعات بر پایه موقعیت مکانی شهر شیراز و شهرهای اقماری آن و همچنین دورنمای توسعه این مناطق استوار گردیده است که به علت محدود شدن بین دو رشته کوه دارای نسیم دائمی می باشد. که این موقعیت مکانی موجب کاهش آلودگی هوا شهر خواهد شد.

با توجه به سياست­هاي كلي نظام و وزارت راه و شهرسازي مبني بر رفع مشكلات و معضلات كلان­شهرها به لحاظ مسائل مربوط به آلودگي­هاي محيط زيست، عدم كارايي تاسيسات زيربنائي، آلودگي­هاي صوتي ناشي از ترافيك، كمبود فضاهاي خدماتي – آموزشي و اشباع محلات مسكوني مركز شهري، افزايش جمعيت، بالارفتن هزينه­هاي زندگي در كلان­شهرها و به تبع افزايش فقر و گسترش جرائم اجتماعي و عدم رعايت حقوق شهروندی و … نياز به مكان­هايي در نزديكي كلان­شهرها به منظور تمركززدائي جهت ايجاد تعادل در ارائه خدمات شهري و همچنين هدايت سرريز جمعيت به اين مكان­ها و كنترل وتثبيت جمعيت كلان­شهرها و جلوگيري از حاشيه­نشيني شديداً احساس مي­گرديد.

در همین راستا و به منظور کاهش آثار مخرب آنچه ذکر شد. شهرهای جدیدی در نزدیکی کلانشهرها در نظر گرفته شد. شهر جدید صدرا نیز با همین هدف در نزدیکی کلانشهر شیراز احداث گردید. بدیهی است، حمل و نقل انبوه مسافران بین این شهرهای جدید با کلانشهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. که بدین منظور اتصال متروی شیراز به شهر جدید صدرا در دستور کار مسئولین شهری این استان قرار گرفت.

معرفی خط ریلی اصفهان-برخوار وشاهین شهر

این خط ریلی با هدف اتصال متروی شهر اصفهان به مجموعه شهرهای شهرستان برخوار واقع در شمال اصفهان شامل شهرهای حبیب‏آباد، دولت‏آباد، خورزوق، دستگرد و گز واقع در فاصله کمتر از ۱۰ کیلومتری از اصفهان مطالعه می‏شود.

مطالعات سیستم ریلی شهرهای جدید

عنوان پروژه

مطالعات مرحله اول و دوم طراحی سیویل و متروسیستم دپو پارکینگ در شهرهای جدید گلبهار ـ بهارستان، فولاد شهر و مجلسی

توضیحات پروژه

خط مترو اصفهان ـ بهارستان به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر دارای سه ایستگاه در مسیر می­باشد.

شهر جدید بهارستان

شهرجديد بهارستان در فاصله ۱۵كيلومتري جنوب اصفهان و در محورشرقي جاده اصفهان – شيراز قرارگرفته است. از طرفي در دامنه كوه­هاي لاشتر و رشته كوه­هاي كم ارتفاع و زيبایي به نام ميانكوه و از طرفي ديگر به دشت سرسبز زاينده رود با برخورداري از موقعيت جغرافيائي مناسب و جاذبه محيطي مطلوب به چشم اندازي زيبا قرارگرفته است. طبيعت زيباي بهارستان شيب ملايم زمين و نزديكي آن به اصفهان موجب شده كه اين شهر از شهرهاي مشابه جلوتر و اراضي آن از نظر توسعه فيزيكي از امكانات مطلوبي برخوردار باشد. اين طرح منطقه اي بلند مدت در وسعتي برابر ۳۰۰۰ هكتار و اسكان ۳۲۰۰۰۰ نفر پيش بيني شده است. موقعيت جغرافيايي بسيار مناسب، طبيعت زيبا، شيب ملايم زمين، نزديكي اين شهر به اصفهان، امكانات توسعه فيزيكي و پيشرفت هاي عمراني سال هاي اخير، توجه سرمايه گذاران را به شهر بهارستان جلب كرده است. بهارستان اولين شهر جديد پس از انقلاب اسلامي است كه همچنان به عنوان يكي از موفق ترين پروژه هاي بزرگ مسكوني و يك از بزرگترين شهر هاي جديد كشور همچون نگيني زيبا مي درخشد.

الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی یکی از الگوهای توسعه شهری است که بر محوریت حمل و نقل عمومی استوار است.  امروزه این رویکرد در بسياری از شهرها، در سراسر جهان مورد استفاده قرار می­گيرد. توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی با محوریت سيستم ریلی نمونه­ای مناسب از چنين توسعه­ای است  در مجموعه شهری اصفهان نيز طی ساليان گذشته مطالعات قطارهای شهری و حومه شهری انجام و هم اکنون خط یک آن در شهر اصفهان در حال بهره برداری است. آنچه مسلم است، در شهرهای بزرگ، علاوه بر خطوط متروی شهری، برای تامين ارتباط شهرهای اطراف، نياز به خطوط حومه­ای می­باشد. با احداث این خطوط می­توان شهرهای اطراف را به نحو مناسبی به شهرهای بزرگ متصل کرد و نيازهای ساکنين آنها را تامين کرد.

معرفی خط ریلی  اصفهان- بهارستان

شهر جدید بهارستان با هدف جذب سرریز جمعيتی شهر بزرگ اصفهان احداث شده و به منظور تسهيل تردد و ترغيب به سکونت در این شهر، خط ریلی برای آن در نظر گرفته شده است.

انجام مطالعات توجیهی طرح قطار برقی بهارستان در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و تراقیک کشور مورخ ۱۷/۵/۸۴ به تصویب رسیده است. پروژه قطار مسافری اصفهان- شهر جدید بهارستان از ایستگاه صفه (امتداد خط یک متروی اصفهان) شروع میشود و عمدتاً در کنار بزرگراه وحيد دستجردی و خط راه آهن سیلو به سمت شهر جدید بهارستان طی مسير می نماید. طول این مسير ۱۵ کيلومتر بوده که ۵/۱۰ کیلومتر آن به صورت گالری و ۵/۴ کیلومتر بر روی سطح زمین اجرا گردیده است. در طول مسير در کيلومترهای ۵۰۰+۳ دارای یک ایستگاه برای سپاهان شهر و در کیلومتر ۷۵۰+۴ نیز دارای یک ایستگاه برای راه آهن می باشد ابتدای خط نيز ایستگاه صفه امتداد خط یک متروی اصفهان قرار گرفته است انتهای خط نيز در بهارستان در کیلومتر ۱۰۰+۱۴ واقع شده است.امکان تبادل مسافر خط راه آهن حومه ای مجلسی-اصفهان  با خط بهارستان در شهر جدید بهارستان و ایستگاه راه آهن پیش بینی شده است.

قطار برقی شهر جدید بهارستان علاوه بر جابجایی مسافرین شهر جدید قابلیت جذب مسافرین راه آهن سراسری، مرکز تجاری سیتی سنتر (یکی از بزرگترین مراکز تجاری منطقه) و همچنین سپاهان­شهر با جمعیت کنونی ۷۰ هزار نفر را خواهد داشت که تاثیر به سزایی در کاهش ترافیک بزرگراه وحید دستجری و بزرگراه خلیج فارس را خواهد داشت.

خط مترو اصفهان ـ فولادشهر به طول تقریبی ۳۵ کیلومتر

فولادشهر شهری جدید در شهرستان لنجان و استان اصفهان ایران است که بیشترین جمعیت را در این شهرستان دارد. این شهر در ۲۸ کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان در مجاورت محور ارتباطی اصفهانشهرکرد قرار دارد. این شهر از شمال به شهرستان فلاورجان، از جنوب به اراضی زرین‌شهر، از شرق به کوه نمک و از غرب به رشته کوه پنجی محدود می‌باشد. این شهر، ششمین شهر پرجمعیت استان اصفهان می‌باشد. این شهر جدید در سال ۱۳۴۵ هم‌زمان با راه‌اندازی بزرگ‌ترین صنعت فولاد کشور ذوب‌آهن جهت اسکان و حمایت از صنعتگران، مهندسین و کارگران ذوب‌آهن احداث شد و زمینه‌ای برای رشد و گنجایش سرریز جمعیت کلان‌شهر اصفهان را داشت  و جز شهرهای جدید لحاظ شد. شهر جدید فولادشهر به دلیل استقرار مسکن مهر با رشد قابل توجهی مواجه بوده

 و طول مسیر خط مترو اصفهان ـ مجلسی به طول تقریبی ۶۲ کیلومتر می­باشد.

شهر جدید مجلسی

ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ۲۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ۷۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و در ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺮوﺟﻦ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل ۱۳۶۸ و ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﮑﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻨﺒﯽ و ﺟﺬب ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎدل در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻔﻬﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺨﺮﯾﺐ زﻣﯿﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﻃﺮحرﯾﺰي و اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ. درﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺷﻬﺮي و ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﺻﻔﻬﺎن و اﯾﺮان اﻫﺪاف ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي اﻫﺪاف رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﺟﺬب ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺎدر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻮق ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﺲ ازﻃﺮحرﯾﺰي و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮحﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ، ﻫﺴﺘﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ )ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح آﻣﺎدهﺳﺎزي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﮏ( ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز و ﺟﺬب ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮد. ﭘﺲ از آن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻄﻮط ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻠﯽ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ، ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ- واﺣﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ، ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ درﺳﺎل ۱۳۸۳ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ، ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪﺷﺪن ﻃﺮح ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ، اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:

 1. ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
 2. اﻣﮑﺎن ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺟﺎري ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺻﻮرت اﺳﮑﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺣﺬف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﯾﺎب و ذﻫﺎب
 3. اﺟﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﺷﻬﺮ
 4. دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دو ﻣﺤﻮر ﺧﻂ رﯾﻠﯽ ﺣﻮﻣﻪاي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮي اﺻﻔﻬﺎن
 5. ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﮐﻨﺎرﮔﺬر ﻏﺮب اﺻﻔﻬﺎن و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ آزادراﻫﯽ ﮐﺸﻮر

اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺣﻤﻞو ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪاي اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮي اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮي اﻧﺠﺎم و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺧﻂ ﯾﮏ آن در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﺧﻂ اﺻﻔﻬﺎن-ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن در اداﻣﻪ آن در دﺳﺖ اﺣﺪاث اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ، در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮوي ﺷﻬﺮي، ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻃﺮاف، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺣﻮﻣﻪاي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﺣﺪاث اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻃﺮاف را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻄﺎر ﺣﻮﻣﻪاي ﻣﺠﻠﺴﯽ-ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

معرفی خط ریلی اصفهان مجلسی

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﻄﺎر ﺑﺮﻗﯽ ﺟﻨﻮب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮي اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه صنعتی اصفهان در  سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ انجام و در تاریخ ۸/۸/۱۳۸۶ به تصویب شورای عالی ترافیک کشور رسیده است  ( بند ۳ شصت و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگ ترافیک شهر های کشور)

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻗﻄﺎر ﺣﻮﻣﻪاي ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن-ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل ۱۳۸۶ ﺗﺎ ۱۳۸۸ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل ۱۳۹۷، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﺷﺮﮐﺖ راهآﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺸﻢ، اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﺣﻮﻣﻪاي ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﺷﺮﮐﺖ راه آﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺪاث ﮔﺮدد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻃﺮح ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﺣﻮﻣﻪاي اﻧﺠﺎم و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۸ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺎر ﺣﻮﻣﻪاي ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل ۵۲ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ۷ اﯾﺴﺘﮕﺎه  و در ۳ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻗﻄﻌﻪ اول از ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺗﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ (ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۰۰۰+۰ ﺗﺎ ۰۰۰+۱۰)

ﻗﻄﻌﻪ دوم از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺪان دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺎرﮐﻪ (ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۰۰۰+۱۰ ﺗﺎ ۰۰۰+۲۷)

ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻮم از ﻣﯿﺪان دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن (ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۰۰۰+۲۷ ﺗﺎ ۰۰۰+۵۲)

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﻄﻌﻪ اول و دوم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻄﻌﻪ اول ﭘﺮوژه در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎري آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﻄﺎر ﺣﻮﻣﻪاي ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻔﺮﻫﺎي روزاﻧﻪ ۱۴،۰۰۰ ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ را دارد ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع دو ﺷﯿﻔﺖ در ﺣﺪود ۲۰،۰۰ ﺳﻔﺮ روزاﻧﻪ از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺟﺬب اﯾﻦ ﺧﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺪاث اﯾﻦ ﺧﻂ رﯾﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ، ﻣﺒﺎرﮐﻪ، زﯾﺒﺎﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن، ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن، ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻧﺴﻮز، ﭘﻠﯽاﮐﺮﯾﻞ و ….(ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺗﺠﺎري و … ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮﺳﺎزي و اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ ﻗﻄﻌﻪ اول اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ۱۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺮآورد ۲۳۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

خط مترو مشهد ـ گلبهار به طول ۴۰ کیلومتر می­باشد.

شهر جدید گلبهار در ۳۵ کیلومتری شمال غربی مشهد در محور مشهد-قوچان واقع شده و وسعت اراضی محدوده شهری حدود ۴۰۰۰ هکتار می‌باشد که این شهر از جنوب به سلسله جبال بینالود و از شمال به دامنه کوه‌های هزارمسجد و رودخانه کشف‌رود ختم می‌شود.

این شهر همچون تمامی شهرهای جدید کشور بر پایه مصوبات قانونی و برنامه ریزی و طراحی از پش اندیشیده شده و نظام­مند و منطبق بر آخرین استانداردها و ارزشهای شهرسازی احداث میشود.

بر این اساس طرح جامع گلبهار برای جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و قابل توسعه تا ۴۰۰ هزار نفر در تاریخ ۷/۴/۷۲ به عنوان اولین مصوبه طرح جامع شهرهای جدید به تصویب شورای عالی شهرسازی ایران رسید.

مطالعات شهر جدید گلبهار در اجرای سیایت ایجاد مراکز اقماری اسکان جمعیت برای شهرهای بزرگ کشور از سال ۱۳۶۶ در دستور کار قرار گرفت. ایجاد شهرهای جدید در مدار شهرهای بزرگ به منظور کنترل توسعه پیوسته این شهرها و هدایت اسکان جمعیت در محدوده اطراف آنها (منطقه شهری) و جلوگیری از نابودی اراضی کشاورزی اطراف شهرها و اسکان بی­رویه جمعیت یکی از سیاستهای مهم وزارت مسکن به شمار می­اید.

خط قطار شهري مشهد ـ گلبهار، با طول حدود ۴۰ كيلومتر، از پایانه غرب خط یک قطارشهری مشهد ، تحت عنوان ایستگاه مشهد شروع شده و پس از عبور از ایستگاههای ثامن ، گلبهار دو به ایستگاه گلبهار یک به شهر جديد گلبهار متصل می­شود. مسیر قطار شهری مشهد – گلبهار در حدفاصل کیلومترهای ۰۰۰+۰ تا ۴۰۰+۳ ، ۷۰۰+۳۲ تا ۱۵۵+۳۸ بصورت زیرزمینی بوده و در بقیه طول مسیر خود روی سطح زمین حرکت می­کند. حداقل شعاع قوس­های افقی۹۰۰ متر و حداکثر شیب طولی مسیر ۸/۱% می­باشد.

شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

خدمات قرارداد به شرح ذیل انجام گرفت:

 • مطالعات سیویل
 • مطالعات متروسیستم شامل:

۱- کنترل و علائم الکتریکی

۲- تهویه و تأسیسات روشنایی

۳- تجهیزات دپو ـ پارکینگ و ناوگان

۴- ارتباطات

کارفرما

شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

تصاویر