آدرس:
تهران، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان گلستان 19، شماره 6

ایمیل: info@pardisansazeh.com

تلفن:  +9821 44044371

تلفن:  +9821 44044364

فکس: +9821 44093428