عنوان پروژه

خدمات مرحله سوم مشاوره (نظارت کارگاهی و نظارت عالیه) درخصص نظارت بر پروژه¬های عملیات اجرایی بهسازی شبکه جمع آوری آب های سطحی و محوطه سازی، طرح و توسعه ساختمان گارد، ساختمان پاسگاه انتظامی و تسطیح اراضی شرقی

توضیحات پروژه

محل پروژه در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد قرار دارد. اراضی پشتیبانی این بندر به وسعت ۱۰۰۰ هکتار طبق طرح جامع مصوب می­باشد که در آینده به ۲۰۰۰ هکتار افزایش خواهد یافت. این مشاور با عقد قرارداد ۲ ساله با قابلیت تمدید در حال انجام شرح خدمات قرارداد در زمینه ذیل می­باشد: خدمات مرحله سوم (نظارت و نظارت عالیه) و انجام طراحی توسعه ساختمانی این پروژه را بعهده گرفته است.

 

شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

کلیه طراحی­های ابنیه بندر شامل تهیه طرح توسعه گارد ساحلی به متراژ ۴۰۰۰ مترمربع و طراحی اراضی شرقی بندر به وسعت ۲۲۰ هکتار

بررسی سایت و تعیین احجام باقیمانده پروژه­های روسازی و زیرسازی و تهیه اسناد فراخوان و مناقصه جهت انتخاب پیمانکار و نظارت بر عملکرد اجرای آنها که مشاور برآورد احجام نموده و اسناد فراخوان ارایه گردیده است.

نقشه برداری اراضی بین جاده قدیم و جدید به وسعت حدود ۸۰ هکتار

تهیه ازبیلت و نقشه­برداری کل محوطه

خدمات نظارت کارگاهی و عالیه کلیه پروژه­های دردست اجرا پروژه­های ساختمان امور بندری؛ ساختمان محوطه ساختمان نیز درب و محوطه آن تحت نظارت این مشاور اجرا گردید.

کارفرما

منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

تصاویر